VEDTEKTER

for

Link Mobility Group ASA

(pr 8. mars 2018)

 

  • 1

Selskapets navn er Link Mobility Group ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

  • 2

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

  • 3

Selskapets virksomhet er å utvikle og drifte programvare for mobile telefontjenester til private og offentlige virksomheter.

  • 4

Aksjekapitalen er NOK 14 787 270, fordelt på 14 787 270 aksjer, hver pålydende NOK 1.

  • 5

Selskapets styre skal ha 5 til 7 medlemmer valgt av generalforsamlingen, etter generalforsamlingens beslutning. I tillegg kommer eventuelle representanter for ansatte. Styrets leder velges av generalforsamlingen.

Styremedlemmene velges av generalforsamlingen for en periode på ett år.

  • 6

Selskapet skal ha en valgkomité. Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer som er aksjonærer eller representerer aksjonærer og skal være uavhengig av styret og ledelsen. Valgkomiteens medlemmer, herunder valgkomiteens leder, velges av generalforsamlingen for en periode på ett år.

Valgkomiteen avgir sin innstilling til valg av aksjonærvalgte styremedlemmer og medlemmer til valgkomiteen. Godtgjørelsen til medlemmene av valgkomiteen fastsettes av generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan fastsette retningslinjer for valgkomiteen.

  • 7

To styremedlemmer i fellesskap representerer selskapet utad og tegner dets firma.

 

  • 8

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, herunder dokumenter som i henhold til lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen, trenger ikke sendes aksjeeierne dersom dokumentene gjøres tilgjengelig på selskapets internettsider. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamlingen skal behandles:

  • Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
  • Andre saker som i henhold til lov eller vedtektene hører inn under generalforsamlingen.

 

Go to top